E-shop je na prodej

Obchodní podmínky pro nákup v Alkohol-tester-shop.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (identifikace prodávajícího viz níže Kontaktní informace) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Objednávky, obchodní podmínky a smlouvy jsou psány či uzavírány v českém jazyce. Pokud v Obchodních podmínkách uvádíme "spotřebitel" je tím myšlen kupující, který nenakupuje na IČO.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

a) Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita, funkční a materiálové vlastnosti a ostatní údaje uvedené na našich stránkách vycházejí z údajů výrobců a prodávající si vyhrazuje právo v případě zjevné chyby na jejich opravu (včetně opravy ceny). Pokud se tak stane po přijetí objednávky, má prodávající povinnost o změně informovat kupujícího před realizací objednávky a dohodnout s ním způsob řešení, případně objednávku stornovat.

b) Parametrické filtry a údaje v nich uvedené nejsou závaznou specifikací, jsou pouze orientační a slouží k základnímu výběru (oddělení) skupiny výrobků. Platný údaj je uvedený v popisku produktu.

c) Řádně vyplněná a odeslaná objednávka popř. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění či sdělení veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, a to včetně takového telefonického kontaktu, na kterém bude možno ověřit objednávku. Pokud nebude možné objednávku telefonicky ověřit, prodávající má právu ji stornovat. Kupující souhlasí s tím, že jeho objednávka může být postoupena třetí osobě, která jím objednaný produkt v souladu s objednávkou kupujícímu dodá a vyfakturuje svým jménem. V jednotlivých případech například při opakovaném zaslání zboží, které zákazník již jednou nepřevzal nebo ve finančně náročnějších případech, si prodávající má prodávající možnost požádat o úhradu finanční zálohy kupujícím.

d) Skladová dostupnost uvedená na e-shopu může se může lišit od skutečnosti např. při souběhu více objednávek, chybou systému atd. V případě, že objednané zboží bylo vyprodáno, má prodávající právo objednávku jednostranně s okamžitou platností stornovat. Prodávající si vyhrazuje také právo stornovat objednávku, ve které kupující prostřednictvím poznámky v objednávce požaduje změnit vlastnost výrobku oproti popisu výrobku. Prodávající má také právo jednostranně stornovat objednávku pokud byla na e-shopu chybou systému uvedená chybná cena nebo došlo k výrazné změny ceny dodavatele zboží. Pokud kupující zboží již uhradil předem a došlo ke stornu objednávky, prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou částku za zboží. Prodávající nemá v takovém případě povinnost hradit kupujícímu penále, pokuty, náhrady škody, ušlý zisk či úroky, vrátí pouze obdrženou částku.

e) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího při platbě předem nebo předáním pracovníkovi přepravní firmy či výdejního místa při platbě na dobírku či hotově. V případě, že přepravce omylem nevybere dobírku za zboží je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na kontaktní e-mail Prodávajícího. Kupující je poté povinen zboží uhradit dle instrukcí Prodávajícího.

f) Prodávající může dodat návod k výrobku některým z těchto způsobů: zasláním URL adresy (e-mailem), kde je možno návod stáhnout, v pdf souboru, nahraný na médiu nebo vytištěný.

g) Na dárky poskytnuté k výrobku nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele (například záruka), v případě odstoupení od smlouvy, výměny či reklamace zboží, je kupující povinen je vrátit.

h) Prodávající má zákonnou možnost zasílat Kupujícímu obchodní sdělení.

ch) Recenze uživatelů uvedené u produktů jsou ověřovány. Pocházejí od kupujících, kteří si produkt na e-shopu skutečně koupili. Jsou získány na základě e-mailového dotazu zaslaném kupujícím až po nákupu zboží.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje vystavení faktury pro platbu předem nebo vystavení faktury při expedici zboží (faktura je odeslána zákazníkovi v e-mailu oznamující expedici). Faktura slouží jako záruční list.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) Pokud jste neobdrželi e-mail "Objednávka byla odeslána", mohou zákazníci nenakupující na IČO objednávku zrušit zasláním  zprávy na info@alkohol-tester-shop.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně název zboží. Stornovat objednávku zákazníků nakupujících na IČO může pouze prodávající, na toto stornování není právní nárok a může být spojeno se storno poplatkem, který lze odečíst z případné zálohy. Jestliže jste výše uvedený e-mail již obdrželi, zboží je už u přepravce, který ji doručuje.

b) V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, aniž by objednávku písemně zrušil, ocitl se v prodlení věřitele. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly (tedy poštovné apod.).  Zákazník souhlasí s postoupení takovéto pohledávky třetí osobě.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

a) Objednané zboží vám zašleme v rámci ČR  za cenu 125 Kč vč. DPH.  Nad 10 000 Kč poštovné zdarma.  Poštovné  pří výměně  zboží 125 Kč (bez rozdílu ceny). Na Slovensko dodáváme pouze po platbě předem, cena 390 Kč vč. DPH. Přepravce může vyžadovat platbu pouze platební kartou, zejména u vyšších částek. Prodejce nemá možnost tuto podmínku přepravce ovlivnit.

b) Prodejce neodpovídá za zdržení či poškození zásilky způsobené při přepravě. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíků a od přepravce převzít pouze nepoškozené balíky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození zásilky, kupující zásilku nesmí převzít. Kupující přepravci sdělí (je-li možnost tak napíše do dodacího listu přepravce) důvod nepřevzetí zásilky, dále tentýž den informuje dodavatele e-mailem na info@alkohol-tester-shop.cz o důvodu nepřevzetí.

c) Cena poštovného pro kalibraci alkoholtesterů je 135 Kč vč. DPH.  Adresa v kontaktu neslouží pro zasílání testerů ke kalibraci. V případě zaslání testeru na adresu v kontaktu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu dvojí poštovné /do kalibračního střediska a pak zákazníkovi zpět/, každé ve výši 135 Kč včetně  DPH.


d) Kupující je povinen v den převzetí zásilky (maximálně druhý den) vždy zásilku rozdělat a zkontrolovat správnost, bezvadnost a úplnost dodaného zboží. V případě nekompletní dodávky či jakýchkoliv viditelných vad na převzaté zásilce (rozbité části, utržené, odřené, ulomené promáčklé části zboží atd.), je kupující povinen neprodleně, nejpozději následující den po převzetí zásilky informovat prodejce písemně na e-mail info@alkohol-tester-shop.cz . Pokud tak kupující neučiní a oznámí neúplnost či poškození zásilky s časovým odstupem, nelze reklamaci uznat. Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a kupující je povinen prodávajícím poskytnout potřebné spolupůsobení pro vyřízení reklamace (zaslání fotek, reklamování poškození zásilky přímo u přepravce atd.)

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající obvykle vyexpeduje – předá přepravci do cca 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (nebo platby). I když je u zboží označená dostupnost "Skladem" mohlo dojít k jeho vyprodání a objednávku tak nelze realizovat. Skladová dostupnost nemusí být také aktuální z důvodu chyby systému nebo v době dovolené Prodávajícího. V takovém případě si vyhrazujeme právo objednávku stornovat. Zboží, které není vedeno jako "Skladem", nemá Prodávající povinnost dodat.

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829 NOZ, dle něhož má Kupující spotřebitel (dále Spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího nebo adresu, kterou mu prodávající sdělí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání. Nestačí pouze poslat zboží bez jakéhokoliv oznámení či vysvětlení na naši adresu.

Nejsnadnější způsob oznámení o odstoupení od smlouvy je využití on-line formuláře umístěného na našem webu.

Spotřebitel může mimo jiné také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený pod těmito Obchodními podmínkami a zaslat jej Prodávajícímu dopisem či e-mailem.

Prodávající v odpovědi potvrdí přijetí oznámení a bude kupujícího informovat o způsobu vrácení zboží.

Zboží není možné vracet zasláním na adresu Prodávajícího na dobírku.

b) Pokud je vrácené zboží jakkoliv poškozeno je Spotřebitel povinen o poškození informovat Kupujícího ihned při odstoupení od smlouvy. Vadné zboží bude prohlédnuto a po stanovení důvodu závady bude zákazník informován o další postupu.

c) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu a to i  pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Tyto náklady jsou odhadované maximálně ve výši 1000 Kč.

d) Jestliže spotřebitel zvolil při objednávce zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí na svém e-shopu, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ke spotřebiteli  ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

e) Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady za případné poškození zboží nebo snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem než je nutné pro seznámení se s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (např. tak jak v kamenném obchodě). Prodávající je oprávněn tyto náklady jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) U zboží charakteru software se okamžikem použití instalačního nebo registračního kódu kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit. Pokud kupující požádá o úpravu zboží dle individuálních parametrů, nemůže uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

g) V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) není možné vracet zboží bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě. Zboží lze vrátit pouze po oboustranné dohodě a je spojeno s přiměřeným poplatkem ve výši stanovené prodávajícím. Podmínkou pro vrácení peněz je mimo vrácení funkčního, kompletního a nepoužitého zboží i potvrzení opravného daňového dokladu (dobropisu) zákazníkem. Pokud je reklamováno zboží zakoupené v rámci podnikatelské činnosti, má prodávající právo reklamaci odmítnout, v případech, kdy je zboží mechanicky poškozeno a toto poškození zhoršuje reklamovanou vadu či znemožňuje provést opravu nebo pokud kupující vědom si vady zboží nereklamoval a dále vadné zboží používal.

8) REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí a je třeba je řešit v souladu s bodem 5 obchodních podmínek

b) Odpovědnost za vady na prodávané zboží má prodávající poskytuje maximálně 24 měsíců (případně 12 měsíců dle informace u produktu). V případě, že výrobce poskytuje na výrobek delší dobu než 24 měsíců, je reklamace po 24 měsících řešena výrobcem či jeho servisem (ne Prodávajícím).  Životnost dodávaných baterií, žárovek a akumulátorů je max. 6 měsíců od data dodání, (minimální životnost baterií není stanovena, baterie mohou být i vybité z důvodu delšího skladování u výrobce, distributora nebo prodávajícího). Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců (šesti měsíců pro zboží zakoupené do 5.1.23) od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

c) V případě reklamace zboží prodávající doporučuje, aby kupující využil Reklamační formulář, a to ještě před vlastním odesláním zboží. Prodávající v odpovědi na zadání reklamace bude informovat kupujícího o co nejefektivnějším způsobu vyřízení reklamace. Výhody použití reklamačního formuláře pro kupujícího spočívají ve zpětném potvrzení, že prodávající přijal oznámení a dále je zajištěn co možné nejrychlejší způsob vyřízení reklamace a tím vyšší spokojenost kupujícího.

Kupující může vždy zaslat zboží i bez vyplnění formuláře na adresu uvedenou na daňovém dokladu nebo v kontaktu.

d) Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé

• mechanickým poškozením nebo pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl

• instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze a nebo použitím výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé

• neodbornou manipulací popř. neodborným nebo neoprávněným zásahem do přístroje či odtržením identifikačních štítků dochází ke ztrátě záruky

• poškozením vlivem neodvratné události

• poškozením nebo znečištěním v důsledku styku s cizími látkami, vniklými do přístroje

•opotřebením výrobků z důvodů běžného užívání nebo pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl

•opotřebením výrobků z důvodů běžného užívání, například opotřebení čidla alkoholtesteru, kalibrace alkoholtesteru je zpoplatněná služba! Zákazník je povinen dodržovat doporučené termíny kalibrace čidla, pokud čidlo není zkalibrováno v doporučených intervalech, zákazník ztrácí záruku na alkohol tester. Kalibraci provádí pouze výrobce zařízení. Pokud je u výrobku uvedena zdarma první kalibrace, jedná se o kalibraci  bez kalibračního protokolu a musí o ní zákazník požádat do 12 měsíců od zakoupení přístroje.

e) K reklamovanému zboží je doporučeno přiložit kopii dokladu o nákupu/fakturu (která slouží jako záruční list), podrobný popis závady, zpětnou adresu a telefonický kontakt. Pokud nebude přiložen doklad o koupi nebo popis závady má prodávající právo v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) reklamaci odmítnout.

f) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady, výměny zboží nebo vrácení peněz do 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na prodloužení doby. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na firmu) může být termín delší než 30 dnů, o výsledku reklamace Kupujícího může informovat servis.

g) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) kupující a prodávající dohodli, že kupující má nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za reklamované vadné zboží až po třetí oprávněné reklamaci identické vady.

h) Po dobu převzetí přístroje do opravy se běh odpovědnostní lhůty přerušuje. Nárok na záruční opravu nelze uplatnit, je-li poškozeno nebo jinak nečitelné výrobní číslo přístroje. Záruční opravy provádí, případně zajišťuje prodávající na vlastní náklady. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na takovou opravu. Prodávající musí o výši opravy informovat Kupujícího předem a až na základě jeho souhlasu může být hrazená oprava provedena.

ch) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) je prodávající oprávněn v případě neoprávněné reklamace požadovat po kupujícím úhradu nákladů bezprostředně vzniklých s neoprávněnou reklamací. Do doby uhrazení těchto nákladů je prodávající oprávněn si neoprávněně reklamované zboží ponechat. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO) nemá Kupující nárok na náhradu ušlého zisku, vzniklých výdajů nebo škod z důvodu vadného plnění Prodávajícího či jeho prokazování včetně nákladů na posudky či právní zastoupení. Pokud je reklamováno zboží zakoupené v rámci podnikatelské činnosti, má prodávající právo reklamaci odmítnout, v případě, že zboží je mechanicky poškozeno a toto poškození zhoršuje reklamovanou vadu či znemožňuje provést opravu.

i) Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

j) V případě požadavku na výměnu zboží (nejedná se o reklamaci ani odstoupení od smlouvy) může prodávající účtovat kupujícímu poplatek, jehož výše je individuální dle charakteru zboží.

9) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající je oprávněn použít data zadaná kupujícím v rámci administrace e-shopu a realizace objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Tyto obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán, s výjimkou jejího písemného zrušení a to před vlastním odesláním zboží.

V případě sporu, stížnosti či mimosoudního řízení se může Kupující obrátit na  Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Obrátit se na ni může přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Adresa: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, podatelna@coi.cz


Kontaktní informace:

Ing. Radek Mrňa
Chobůtky 456
595 01 Velká Bíteš
+420 770 167 707 (číslo nepřijímá SMS)
info@alkohol-tester-shop.cz

 

IČ: 62834380
DIČ: CZ7408094386
Obecní živnostenský úřad-samostatný odbor MÚ Velká Bíteš, č.j.:Živ/5/1229/95/L.

 

Na výše uvedené adrese není možný osobní odběr, není zde sklad ani prodejna  Pro reklamace nás prosím nejprve kontaktujte pomocí Reklamačního formuláře., budeme Vás informovat o způsobu vyřízení.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Ing. Radek Mrňa

Chobůtky 456

595 01 Velká Bíteš

IČ: 62834380

DIČ: CZ7408094386

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení a adresa spotřebitele/spotřebitelů(*)

 Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum (*)

 • (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

NÁŠ TIP

Alkohol tester ALKOHIT X5Alkohol tester Alkohit x5

 • 2430 Kč vč. DPH
 • elektrochemické čidlo
 • přesnost 5%
 • LCD display

 

Alkoholtester Dräger Alcotest 6000

 • 15050 Kč vč. DPH
 • profesionální alkoholtester
 • elektrochemický senzor
 • paměť pro ukládání dat
 • rychle připraven k použití
 • nízká spotřeba el. energie
 • jednoduchá obsluha

 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS
 • Specializovaný e-shop
 • Poštovné jen 125 Kč
 • Kalibrace zajištěna
 • Rychlý a bezpečný nákup
 • Nabídka 10 výrobců
 • Dodání zdarma nad 10000 Kč
9999
Produkt
Počet kusů
Cena s DPHKošík je zatím prázdný